Kalendarium

Kalendarz imprez

strategia społeczna

Strategia społeczna

  • Zespół ds. Monitorowania i Ewaluacji SRPS w Gminie Zbąszynek zakończył dzisiaj, 08 lutego 2024 r. prace nad raportem z realizacji strategii za 2023 r. Projekt raportu zostanie przekazany do zaopiniowania Zespołowi Koordynacyjnemu. Burmistrz Zbąszynka po zatwierdzeniu raportu skieruje go pod obrady komisji Rady Miejskiej w Zbąszynku i na sesję, która odbędzie się  26 lutego br. Projekt raportu poniżej.
Dziękujemy wszystkim Realizatorom oraz Podmiotom Wspierającym i Monitorującym strategię za zaangażowanie i aktywne działania na rzecz realizacji misji i celów strategii.
  • Z uwagi na potrzebę wcześniejszego przygotowania raportu z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS) Gminy Zbąszynek, 16 stycznia odbyło się spotkanie Zespołu ds. Monitorowania i Ewaluacji SRPS. Spotkanie prowadził Koordynator Krzysztof Krzywak. W spotkaniu wzięła udział kierownik OPS Katarzyna Rucioch oraz członkowie Zespołu: Karolina Danysz, Małgorzata Kleszka, Natalia Napierała, Barbara Gaweł oraz Patrycja Jarmuszczak.
Omówiony został szczegółowy harmonogram przygotowania raportu z realizacji SRPS za 2023 r. Formularze z realizacji zadań z pięciu obszarów problemów społecznych: RODZINA, OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OSOBY STARSZE, OSOBY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I WSPÓLNOTA LOKALNA zostaną przekazane do wypełnienia przez Realizatów strategii. Następnie Zespół dokona analizy wskaźników i mierników realizacji strategii i przygotuje wstępny raport wraz z wnioskami i rekomaendacjami do realizacji w 2024 r.
Opracowany projekt raportu trafi do zaopinioowania do Zespołu Koordynacyjnego realizację SRPS.
Prosimy o uwagi i propozycje działań na 2024 r. Kontakt OPS w Zbąszynku tel. 68 68 384 91 02, 68 324 30 54, 68 322 28 14 lub E-mail: ops~@~zbaszynek~.~pl
 
Burmistrz Zbąszynka po zatwierdzeniu raportu skieruje go pod obrady komisji Rady Miejskiej w Zbąszynku. Sesja w tej sprawie odbędzie się 26 lutego 2024 r. Po tym terminie raport wraz wnioskami i rekomedacjami zostanie przekazany Realizatorom SRPS.
W załączeniu raport za 2022 r oraz uchwała wraz ze strategią.
 
Dziękujemy wszystkim Realizatorom oraz Podmiotom Wspierającym i Monitorującym strategię za zaangażowanie i aktywne działania na rzecz realizacji misji i celów strategii.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: ZdsMiE

Załączniki

Bezrobocie

Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek analizując obszar strategii: RODZINA, OSOBY  ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM i WSPÓLNOTA LOKALNA informuje, iż stopa bezrobocia za okres styczeń - wrzesień 2022 kształtowała się w Gminie Zbąszynek  na poziomie 1,2%. Pomimo dużej dynamiki zmian i niepewności w gospodarce, poziom bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie. Na koniec września wyniósł 1,1% tj. 53 osoby bezrobotne.
Poziom bezrobocia w woj. lubuskim kształtuje się na poziomie 4,1% w powiecie świebodzińskim  2,7%.
W załączeniu szczgółowe tabele stopy bezrobocia w powiatach Woj. Lubuskiego, gminach Powiatu Świebodzińskiego i Regionu Kozła.

Załączniki

Rehabilitacja szansą na aktywność zawodową

W imieniu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. przekazujemy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy informację o realizowanym przez Szpital projekcie pn.: „Rehabilitacja szansą na aktywność zawodową”. W załączniku zamieszczamy grafikę projektu. Zapraszamy do udziału w projekcie.
 
Joanna Pietkiewicz
Sekcja ds pozyskiwania funduszy
 

Jak zarządzać strategią - raport za 2022 r.

  • 9 marca br., po wcześniej odbytych kilku spotkaniach roboczych, Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji SRPS przygotował ostateczną wersję raportu z realizacji strategii za 2022 r. Prace nad raportem koordynował Krzysztof Krzywak wiceprzewodniczący Zespołu Koordynacyjnego. Raport został przesłany do członków Zespołu Koordynacyjnego celem zaopiniowania. Następnie trafił pod obrady komisji Rady Miejskiej i ostatecznie zostanie zaprezentowany na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2023 r.
    Raport kończy się stwierdzeniem: Zgodnie z celami strategicznymi działania podjęte w 2022 r. przyczyniły się, pomimo trudnej sytuacji międzynarodowej, do utrzymania dobrej jakości życia mieszkańców Gminy Zbąszynek, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi, osób starszych oraz grup osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina Zbąszynek zapewnia swoim mieszkańcom bezpieczeństwo socjalne, przeciwdziała marginalizacji i alienacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz minimalizuje rozmiary i skutki innych zjawisk społecznie negatywnych.
           Raport poniżej w załączeniu.
  • 25 kwietnia br. w nowej sali konferencyjnej OPS w Zbąszynku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego ds. realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek na lata 200-2030. W spotkaniu wzięli udział: Katarzyna RUCIOCH - Kierownik OPS w Zbąszynku, Przewodnicząca Zespołu, Krzysztof KRZYWAK - Koordynator ds. Zdrowia, Wiceprzewodniczący Zespołu, Alina JAGACIAK - Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mariusz GRACZYK - Radny Rady Miejskiej w Zbąszynku, Jolanta MUCHOWSKA - Konsultant ds. osób niepełnosprawnych, Barbara STASIK - Konsultant ds. osób niepełnosprawnych, Magdalena PRZĄDKA - Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Zbąszynku, Joanna SIDORENKO - Pedagog szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku, Andrzej KUJAWSKI - Przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Zbąszynek, Wanda HEPPEL -  Przewodnicząca Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Paweł WALASZEK - Kierownik Posterunku Policji w Zbąszynku. Omówiono główne założenia SRPS oraz ustalono harmonogram działań zespołu.
Zespół liczy, że zidentyfikowane na podstawie diagnozy problemy społeczne, uda się rozwiązywać dzięku stworzeniu spójnego systemu współpracy podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i innych dziedzin życia.  Zagwarantuje kompleksowość i efektywność podejmowanych działań.
Ustalenia podejmowane przez zespół oraz inne ważne informacje w zakresie realizacji strategii prezentowane będą na bieżąco.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zespół2022

Załączniki

Zespół Koordynacyjny

Burmistrz Zbąszynka dla sprawności koordynacyjnej dnia 7 lutego 2022 r. powołał Zespół Koordynujący ds. realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek na lata 2022-2030 w składzie: Katarzyna RUCIOCH – Kierownik OPS w Zbąszynku, Przewodnicząca Zespołu, Krzysztof KRZYWAK – Koordynator ds. Zdrowia, Wiceprzewodniczący Zespołu, Karolina DANYSZ – Koordynator ds. Monitoringu i Ewaluacji, Alina JAGACIAK – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mariusz GRACZYK – Radny Rady Miejskiej w Zbąszynku, Jolanta MUCHOWSKA – Konsultant ds. osób niepełnosprawnych, Barbara STASIK – Konsultant ds. osób niepełnosprawnych, Dorota CHŁOPOWIEC – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, Magdalena PRZĄDKA – Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Zbąszynku, Joanna SIDORENKO – Pedagog szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Zbąszynku, Andrzej KUJAWSKI – Przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Zbąszynek, Wanda HEPPEL –  Przewodnicząca Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Maria DOBRY – Sołtys wsi Kosieczyn, Paweł WALASZEK – Kierownik Posterunku Policji w Zbąszynku.
Zapraszamy mieszkańców do śledzenia informacji z realizacji strategii na www.zbaszynek.pl

Załączniki

Strategia została przyjęta

Burmistrz Zbąszynka w porozumieniu z Zespołem Zarządzającym SRPS w 2021 roku, z uwagi na wysoką dynamikę zmian społeczno-demograficznych i gospodarczych, zachodzących w obrębie gminy, jak i w jej otoczeniu, oraz wynikającą z tego konieczność reakcji na nowe potrzeby, oczekiwania i problemy społeczne podjął działania w kierunku aktualizacji obowiązującej do tej pory SRPS z wydłużeniem terminu jej obowiązywania do 2030 roku, zapewniając ciągłość planowania strategicznego w obszarze polityki społecznej.
Radni Rady Miejskiej w Zbąszynku na sesji w dniu 31 stycznia br. zatwierdzili przygotowany projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2022 - 2030. 
Celem głównym Strategii jest solidarność i integracja społeczna oraz skuteczne wsparcie dla osób i rodzin, w szczególności borykających się z problemami i mających trudności w realizacji własnych celów i aspiracji. Zaplanowane działania skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu i rozwoju funkcjonującego systemu pomocy społecznej, opartego na współpracy wielu instytucji, organizacji pozarządowych, organizacji i realizacji profesjonalnych rozwiązań problemów społecznych, aktywizacji środowisk i osób marginalizowanych, zagrożonych lub dotkniętych wyłączeniem społecznym oraz edukacji społecznej.
Planowane w Strategii działania przewidują znaczny udział, poza jednostkami Gminy oraz innymi instytucjami publicznymi, udział partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej.
Zrównoważony rozwój nie jest możliwy, jeżeli w społeczności lokalnej nie zostaną w sposób kompleksowy zidentyfikowane i rozwiązane problemy społeczne. Z tych względów niezbędne dla społeczności lokalnej jest stworzenie Strategii uwzględniającej cele rozwojowe jak i rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących mieszkańców.
Poniżej w załączeniu zatwierdzona strategia. 
 

Załączniki

Konsultacje

Prezentujemy Państwu projekt aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2030. Zespół Zarządzający prosi zatem o uwagi i wnioski. 
Swoje propozycje proszę przesyłać na skrzynkę zdrowie~@~zbaszynek~.~pl lub opskierownik~@~zbaszynek~.~pl. w terminie do 21 stycznia br.
Projekt strategii został przesłany do Rady Miejskiej w Zbąszynku. Radni zajmą się strategią na komisjach a następnie projekt zostanie przesłany na sesję celem zatwierdzenia. 
Projekt aktualizacji w załączeniu.

Załączniki

Konsultacje społeczne

Prezentujemy Państwu projekt aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2030. Zespół Zarządzający prosi o uwagi i wnioski do Wizji, Misji i celów strategicznych. Zespół obecnie pracuje nad aktualizacją diagnozy danych za 2020 r., uszczegóławianiem wskaźników realizacji strategii oraz finasowaniem działań stategicznych. 
Swoje propozycje proszę przesyłać na skrzynkę zdrowie~@~zbaszynek~.~pl lub opskierownik~@~zbaszynek~.~pl. w terminie do 6 grudnia br.
Projekt aktualizacji w załączeniu.

Załączniki

Nowe terminy spotkań

Uległy zmianie terminy spotkań  3 grup Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbąszynek na lata 2022-2030
 
Grupy Roboczej ds. OSÓB STARSZYCH. Spotkanie odbędzie się 21 października 2021roku  o godz. 10:00,
  Omawiane będa działania w zakresie: 
1. Doskonalenie usług dla osób starszych i wsparcie ich opiekunów.
2. Aktywizacja zawodowa, społeczno-kulturalna i obywatelska oraz rekreacyjno-sportowa
 
Grupy Roboczej ds. OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM. Spotkanie odbędzie się 21 października 2021roku  o godz. 12:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Efektywna polityka włączenia społecznego;
2. Aktywizacja i reintegracja osób bezrobotnych
 
- Grupy Roboczej ds. WSPÓLNOTY LOKALNEJ. Spotkanie odbędzie się 26 października 2021roku  o godz. 16:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Integrująca i rozwijająca oferta spędzania czasu wolnego na terenie Gminy;
2. Efektywna edukacja i wychowanie;
3. Bezpieczeństwo, zdrowie i komfort życia mieszkańców;
4. Profesjonalizacja i integracja działań w ramach pomocy społecznej;
5. Rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej.
Wszystkie spotkania odbywać się będą w sali na piętrze Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4.
 
Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych do udziału i dyskusji dot. najważniejszych problemów społecznych naszej społeczności lokalnej.
 
Krzysztof Krzywak                                               Katarzyna Rucioch
Koordynator Zespołu Zarządzającego                Kierownik OPS w Zbnąszynku
Urząd Miejski w Zbąszynku

Załączniki

Aktualizacja SRPS

W związku z nową perspektywa finansową UE oraz dynamiką życia społeczno-gospodarczego Zespół Zarządzający SRPS podjął działania dot. aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zbąszynek.Zdefiniowano 5 kluczowych obszarów polityki społecznej Gminie Zbąszynek, wyodrębnionych za pomocą głównych grup odbiorców działań lub sfer współdziałania: RODZINA, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OSOBY STARSZE, OSOBY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM I WSPÓLNOTA LOKALNA.
Odbyły się już spotkania Grupy Roboczej ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 
W imieniu Burmistrza Zbąszynka zapraszamy na spotkanie - harmonogram:
- Grupy Roboczej ds. RODZINY. Spotkanie odbędzie się 9 września 2021roku  o godz. 14:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Wsparcie rodzin oraz efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie;
2. Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym behawioralnych
 
Grupy Roboczej ds. OSÓB STARSZYCH. Spotkanie odbędzie się 20 września 2021roku  o godz. 10:00,
  Omawiane będa działania w zakresie: 
1. Doskonalenie usług dla osób starszych i wsparcie ich opiekunów.
2. Aktywizacja zawodowa, społeczno-kulturalna i obywatelska oraz rekreacyjno-sportowa
 
Grupy Roboczej ds. OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM. Spotkanie odbędzie się 21 września 2021roku  o godz. 10:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Efektywna polityka włączenia społecznego;
2. Aktywizacja i reintegracja osób bezrobotnych
 
- Grupy Roboczej ds. WSPÓLNOTY LOKALNEJ. Spotkanie odbędzie się 23 września 2021roku  o godz. 16:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Integrująca i rozwijająca oferta spędzania czasu wolnego na terenie Gminy;
2. Efektywna edukacja i wychowanie;
3. Bezpieczeństwo, zdrowie i komfort życia mieszkańców;
4. Profesjonalizacja i integracja działań w ramach pomocy społecznej;
5. Rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej.
Wszystkie spotkania odbywać się będą w sali na piętrze Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4.
 
Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych do udziału i dyskusji dot. najważniejszych problemów społecznych naszej społeczności lokalnej.
 
Krzysztof Krzywak                                               Katarzyna Rucioch
Koordynator Zespołu Zarządzającego                Kierownik OPS w Zbnąszynku
Urząd Miejski w Zbąszynku
czytaj dalej
1 2 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego