Kalendarium

Kalendarz imprez

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W ROGOZIŃCU

 • 20-12-2018

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W ROGOZIŃCU:

§1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z Cmentarza Komunalnego w Rogozińcu, zwanego dalej „cmentarzem”.
      2. Cmentarz zlokalizowany jest w miejscowości Rogoziniec i stanowi mienie komunalne Gminy Zbąszynek.
§2. W imieniu Burmistrza Zbąszynka Cmentarzem zarządza Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, zwany w dalszej części Regulaminu Administratorem.
§3. Zagospodarowanie terenu cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienia i ciągi komunikacyjne.
§4. Do zakresu działań Administratora Cmentarza Komunalnego należy w szczególności:
 1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu cmentarza komunalnego;
 2. nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu cmentarza według planu zagospodarowania cmentarzy;
 3. wskazywanie miejsca pochówku;
 4. prowadzenie rezerwacji miejsc pochówków;
 5. nadzór i kontrola prawidłowości wykonania czynności związanych z grzebaniem zmarłych na terenie cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzenie ksiąg cmentarnych i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami;
 7. utrzymanie w należytym stanie technicznym cmentarza i obiektów znajdujących się na jego terenie;
 8. konserwacja i utrzymanie w sprawności sieci wodociągowej zasilającej cmentarz;
 9. bieżące utrzymanie porządku oraz utrzymanie we właściwym stanie zieleni na terenie cmentarza;
 10. wydawanie zgody na ustawienie pomników i nagrobków;
 11. wykonanie innych czynności określonych przepisami prawa.
§5. Na Cmentarzu urządza się groby:
 1. ziemne i murowane;
 2. pojedyncze, rodzinne, dziecięce.
§6. Na Cmentarzu stosuje się opłaty: za miejsca grzebalne i rezerwacje.
§7. 1. Za korzystanie z Cmentarza Administrator pobiera opłaty w wysokości określonej Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka.
      2. Opłatę za rezerwację wnosi się jednorazowo i dotyczy ona okresu od momentu zapłaty rezerwacji do pochówku.
      3. W przypadku dokonania pochówku w miejscu zarezerwowanym przed upływem okresu rezerwacji pobierana będzie opłata uzupełniająca w wysokości odpowiedniej dla rodzaju grobu i upływu lat.
     4. Opłatę za miejsce grzebalne wnosi się jednorazowo na 20 lat.
     5. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20 letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
     6. Wykaz opłat za korzystanie z cmentarza powinien być wywieszony przy wejściu głównym na Cmentarz, w siedzibie Administratora, a także na stronie internetowej Gminy Zbąszynek.
     7. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z rezerwacji miejsca grzebalnego w dowolnym terminie bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
§8.1. Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie Cmentarza wymaga wcześniejszego powiadomienia Administratora Cmentarza.
     2. Wykonujący usługę pogrzebową są zobowiązani do prowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego.
     3. Podmioty prowadzące roboty kamieniarskie i budowlane na terenie Cmentarza zobowiązane są do zagospodarowania zdemontowanych elementów nagrobka we własnym zakresie oraz uporządkowania terenu robót.
§9.1. Wszelkie odpady w tym suche wieńce, kwiaty, znicze, papiery powinny być składowane w miejscach do tego przeznaczonych.
    2. Uporządkowanie grobów należy wyłącznie do osób opiekujących się grobem oraz zarezerwowanym miejscem pochówku.
§10. Zgody Administratora Cmentarza wymaga:
 1. wykonywanie robót kamieniarskich i budowlanych, w tym betonowych wylewek przy grobach, okładzin z cegieł, kamieni lub innych materiałów;
 2. umieszczanie ławek i płotków przy grobach;
 3. sadzenie lub wycinka drzew i krzewów na cmentarzu;
 4. wjazd na teren cmentarza pojazdami z wyjątkiem wózków dla osób niepełnosprawnych, pojazdów wykonujących prace remontowe lub pojazdów specjalnych uprzywilejowanych z mocy innych przepisów.
§11. Na terenie Cmentarza  zabrania się:
 1. dewastowania pomników i grobów, niszczenia kwiatów, rabatek, trawników, krzewów i drzew;
 2. zaśmiecania terenu cmentarza, a zwłaszcza składowania śmieci pod drzewami, przy ogrodzeniach, wyrzucania za ogrodzenie i w innych  nie przeznaczonych do tego miejscach;
 3. palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym,;
 4. jazdy na rowerach;
 5. wprowadzania psów i innych zwierząt na cmentarz;
 6. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;
 7. zakłócania ciszy i powagi miejsca;
 8. niszczenia wyposażenia urządzeń technicznych znajdujących się na terenie cmentarza;
 9. handlu, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie bram wjazdowych i bramy wejściowej;
 10. wywieszania reklam.
§12. Administrator Cmentarza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków. Dane o Administratorze cmentarza (nazwa, adres, telefon, godziny urzędowania) są umieszczone na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym na Cmentarz, w jego siedzibie oraz na stronie internetowej Gminy Zbąszynek.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego