Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

 • 21-10-2021

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Burmistrz Zbąszynka zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.
Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną,
w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
 1. Dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
 2. Dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) Pani/Pana, który pracował niegdyś
  w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał
  w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
 3. Dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku
  (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych
  (np. w ramach projektów Cyfrowa Szkoła, Cyfrowa Szkoła +) lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Informacje dodatkowe:
 1. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.
 2. Dokumenty należy składać kompletne, łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczeniem potwierdzającym fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR.
 3. W przypadku otrzymania sprzętu komputerowego opiekun prawny lub uczeń, który osiągnął pełnoletność mają obowiązek poddania się monitorowaniu utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu i zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie i miejscu wskazanym przez Urząd Miejski w Zbąszynku.
 4. Rodzic/opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania.
 5. Program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych.
 6. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu.
Oświadczenia należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Zbąszynku, ul. Rynek 1, 66-200 Zbąszynek  do dnia 29 października 2021 r. do godziny 14.00  (o wyborze wniosków decyduje data złożenia wniosku)
Załączniki:
 1. Deklaracja uczestnictwa.
 2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego