Kalendarium

Kalendarz imprez

Alerty

Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,
organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte
w oświadczeniach. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie grantu proszone są o złożenie  następujących dokumentów poświadczających:
1) Stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w tym celu należy złożyć np. kserokopie odpisów aktów stanu cywilnego: aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów małżeństwa, itp. oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu).
2) Fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR (w tym celu należy złożyć np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR o zatrudnieniu,  legitymację służbową, książeczka zdrowia, kartę z poradni ogólnej ośrodka zdrowia, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR,  dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowód osobisty potwierdzające zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomy potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp., oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu).
 3) Zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Zaświadczenia nie muszą przedstawiać rodzice/opiekunowie uczniów/uczniowie pełnoletni gminnych jednostek oświatowych (pod warunkiem uczęszczania przez dziecko do poniższych szkół w latach 2020-2021 i nie otrzymania sprzętu z innych źródeł), tj.:
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku,
  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku,
  • Szkoła Podstawowa „Pomnik Rodła” w Dąbrówce Wlkp.,
  • Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie.
Uwaga: zaświadczenie należy złożyć wg wzoru- Załącznik nr 1 Zaświadczenie szkoła PPGR Gmina Zbąszynek (do pobrania na stronie www.zbaszynek.pl lub w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku- Punkt informacyjny).
4) Oświadczenie uzupełniające.
Uwaga: oświadczenie należy złożyć wg wzoru- Załącznik nr 2 Oświadczenie uzupełnienie PPGR Gmina Zbąszynek (do pobrania na stronie www.zbaszynek.pl lub w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku- Punkt informacyjny).
Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im komputerów, pozyskanych przez Gminę Zbąszynek w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Zbąszynek do instytucji weryfikującej. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku należy złożyć komplet dokumentów dla każdego wniosku oddzielnie.
 Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać  w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 roku, godz.13:00.
UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku
o udzielenie wsparcie dla ucznia. Uzupełnienie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach programu.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą aktualizowane na bieżąco na stronie www.zbaszynek.pl
Kontakt w sprawie: tel. 68 3910351

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego