Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań służących poprawie jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła) na terenie Gminy Zbąszynek w 2023 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 18 stycznia do 30 czerwca 2023 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku określająca zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Zbąszynek lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek na dany rok. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – biuro
nr 3 lub pod numerem tel. 68 39 10 343

Załączniki

Uchwalono budżet Gminy Zbąszynek na 2023 rok

28 grudnia 2022 roku odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku. Była to ostatnia i jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni głosowali między innymi nad uchwałą dotyczącą budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok. Procedura przyjęcia uchwały budżetowej przebiegła w następujący sposób:
 1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbąszynek
  na 2023 rok wraz z informacją o sytuacji finansowej Gminy oraz prognozą zadłużenia;
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 3. odczytanie opinii Komisji Rady;
 4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;
 5. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami;
 6. dyskusja nad projektem budżetu;
 7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
Rada Miejska w Zbąszynku przy obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/64/2022 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok.
Link: do uchwały:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Głosowanie

WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Urząd Miejski w Zbąszynku informuje, że dostępne są już WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA  Zgodnie z tym aktem prawnym gospodarstwom domowym przysługuje dodatek w wysokości:
 
 1. 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 2. 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 3. 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 4. 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.
 
W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złoży taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
czytaj dalej

Dodatek węglowy

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO
 
Jeżeli chcesz:
 • otrzymać informację na temat wniosku o wypłatę dodatku węglowego;
 • otrzymać wniosek o wypłatę dodatku węglowego;
 • złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego
zgłoś się do tut. Urzędu.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 68 39 10 343.
Szczegółowe informacje:
 
 
czytaj dalej

Uwaga utrudnienia!!!

Po podpisaniu umowy na rewitalizację byłego targowiska miejskiego przy ul. Długiej w Zbąszynku, w dniu 24 sierpnia, rozpoczęły się prace związane z wydaniem i ogrodzeniem tego terenu. W związku z powyższym, do momentu zakończenia prac modernizacyjnych pojawią się pewne utrudnienia związane z przemieszczaniem, parkowaniem samochodów oraz korzystaniem ze sklepów funkcjonujących na tym terenie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: rewitalizacja byłego targowiska miejskiego

DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY
Jeżeli chcesz:
 • otrzymać informację na temat dodatku osłonowego;
 • otrzymać wniosek o dodatek osłonowy;
 • złożyć wniosek o dodatek osłonowy
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku ul. Kosieczyńska  w godz. 7:30 – 15:30.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 68 384 91 02 wew. 26.
Ważne
Kwota dodatku osłonowego jest wyższa w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
 

Załączniki

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.
Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.
Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.
Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz
z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo
do wsparcia.
Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.
Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.
Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 
czytaj dalej

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego