Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

Zasłużony dla Gminy Zbąszynek!

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” przyznawany jest mieszkańcom miasta i gminy Zbąszynek za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające miasto i gminę. Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka z dnia 4 sierpnia 2022 r. tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” został przyznany Panu Zbigniewowi Buśko. Uroczyste wręczenie tytułu przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego odbyło się podczas „Dni Zbąszynka” w dniu 14 sierpnia.
„[…] Pan Zbigniew Buśko angażuje się w życie kulturalne i sportowe  Gminy Zbąszynek. Śpiewa i gra na gitarze. Czynnie bierze udział w wydarzeniach charytatywnych. Organizuje pomoc harcerzy, przy innych wydarzeniach artystycznych i sportowych. Harcerze prowadzą animacje, gry i zabawy sportowe. Nawiązana przez lata współpraca z instytucjami gminnymi działa w obie strony. Zwieńczeniem współpracy jest coroczne przekazywanie Betlejemskiego Światełka Pokoju.
Zbigniew Buśko - prywatnie kolejarz, mąż i ojciec dwóch wspaniałych córek. Przyjaciel i po ludzku dobry człowiek.
Wysiłek i zaangażowanie Pana Zbigniewa oraz praca jaką wykonuje z niezwykłym poświęceniem  na  rzecz mieszkańców  Gminy Zbąszynek wzbudza nasz ogromny szacunek.
Mając powyższe na uwadze, przyznanie Panu Zbigniewowi Buśko tytułu: „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek”  jest w pełni  uzasadnione.”

Również w dniu 14 sierpnia Nagrodę Burmistrza za aktywne promowanie Gminy Zbąszynek poza jej granicami otrzymał Pan Zdzisław Lisek. Pan Lisek jest artystą witrażystą, którego prace zdobią lokalne kościoły a także budynek Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Jest również aktywnym muzykiem, który od wielu lat grał w Kolejowej Orkiestrze Dętej w Zbąszynku. Obecnie Pan Zdzisław gra w Strażackiej Orkiestrze Dętej w Babimoście.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Zasłużony

Spotkanie z mieszkańcami

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz mieszkańcy Zbąszynka.
Burmistrz rozpoczął spotkanie od odpowiedzi na pytania i wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców, informując pomiędzy pytaniami o bieżących inwestycjach na terenie Gminy. Na spotkaniu zostały poruszone tematy takie jak, zalewanie piwnic przy intensywnych opadach, odpowiadając Burmistrz wspomniał o przygotowywanej dokumentacji nowych zbiorników retencyjnych, które mają znaleźć się na terenie miasta. Jedno z pytań dotyczyło możliwości wybudowania toalet miejskich. Burmistrz poinformował o nieudanych próbach rozmów z POLREGIO w temacie postawienia przenośnych toalet dla podróżnych korzystających z komunikacji zastępczej oraz o planowanych przez gminę 2 lokalizacjach, na których znajdą się automatyczne, płatne, miejskie toalety. Mieszkańcy zgłaszali również uciążliwości powodowane przez drzewo na ul. Szerokiej, które nie może zostać wycięte ponieważ jest w strefie zabytkowej. Burmistrz poinformował również o przebudowie ul. Kosieczyńskiej i Okrężnej, podając szczegóły dot. tej inwestycji. Dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne.
czytaj dalej

79. Rocznica Krwawej Niedzieli


11 lipca minęło 79 lat od tzw. Krwawej Niedzieli podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja masowych zabójstw Polaków dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. W sumie w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Tego dnia modlimy się za zamordowanych, z których tak wielu leży wciąż w nieodkrytych dołach śmierci, przypominamy tysiące nieistniejących dziś polskich wsi, osad i kresowych chutorów, spalone i obrabowane świątynie, zdewastowane polskie cmentarze.
 
11 lipca Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski,  Sekretarz Gminy Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, przedstawiciele Świebodzińskiego Związku Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerze, seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” oraz mieszkańcy Zbąszynka oddali hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem przy Placu Dworcowym w Zbąszynku, poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów. Modlitwę za poległych odmówił Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: 79. Rocznica Krwawej Niedzieli

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW!

Z dniem 26.01.2022 r. cały obszar powiatu świebodzińskiego został uznany za obszar na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej
zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW, na którym do odwołania obowiązuje:
Do odwołania, nakaz utrzymywania drobiu w hodowlach przydomowych w zamknięciu !!!
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, świebodzińskiego,
zielonogórskiego i części powiatu wschowskiego DZ. URZ. WOJ. LUB 2022. poz. 171. Link do rozporządzenia: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2022/171/
czytaj dalej

DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY
Jeżeli chcesz:
  • otrzymać informację na temat dodatku osłonowego;
  • otrzymać wniosek o dodatek osłonowy;
  • złożyć wniosek o dodatek osłonowy
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku ul. Kosieczyńska  w godz. 7:30 – 15:30.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 68 384 91 02 wew. 26.
Ważne
Kwota dodatku osłonowego jest wyższa w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
 

Załączniki

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.
Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.
Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.
Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz
z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo
do wsparcia.
Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.
Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.
Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 
czytaj dalej

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

 
W dniu 1 września 2017r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.
„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”
Działanie 2.1 „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”
Podziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą ZIT”
Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa lubuskiego, dzięki czemu w sposób znaczący podwyższy się standard świadczenia usług administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizowanych procesów.
Efektem finalnym projektu będzie ułatwienie dostępu do informacji gromadzonej przez administrację samorządową wszystkim zainteresowanym podmiotom, możliwość dokonywania spraw urzędowych na odległość oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych, usług, przekazu informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
Partnerzy projektu: Gmina Babimost, Gmina Bytnica, Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary
Całkowita wartość projektu: 9 343 434,00 PLN
Łączna kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 941 918,83 PLN
 
Wartość projektu dla Gminy … : „kwota do zaplanowania” PLN
Kwota dofinansowania dla Gminy … :  „w tym środki UE 85%” PLN
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa Gminy
Kwota do zaplanowania na 2018 r.
w tym środki UE (85%)
Bytnia
550 737,00
468 126,45
Miasto Gubin
364 143,00
309 521,55
Gmina Gubin
361 750,00
307 487,50
Kolsko
568 720,00
483 412,00
Krzeszyce
811 700,00
689 945,00
Lubrza
637 410,00
541 798,50
Skąpe
553 720,00
470 662,00
Maszewo
498 337,00
423 586,45
Niegosławice
635 070,00
539 809,43
Gozdnica
531 720,00
451 962,00
Kostrzyn nad Odrą
910 750,00
774 137,50
Kożuchów
640 180,00
544 153,00
Zbąszynek
671 704,00
570 948,40
Żary
959 293,00
815 399,05
Babimost
648 200,00
550 970,00
 
czytaj dalej

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego